Edit

Despre noi

Investim continuu in aparatura medicala de top si perfectionarea echipei medicale, astfel ca in acest moment avem cea mai moderna si dotata clinica oftalmologica din Transilvania.

Contact

Regulamentul Oficial al Promotiei “Black Friday 2020”

 

 

Art. 1 Organizatorul promotiei

Promotia “Black Friday 2020” este organizata de catre Clinica Ophtalens T care isi desfasoara activitatea prin SC CABINET OFTA DR. TOMI SRL, cu sediul social in Romania, Mun. Cluj-Napoca, Str. Ady Endre nr. 13, ap. 8,  inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/1176/2004, CIF: 16286155, reprezentata legal de Dl. Tomi Teodor, in calitate de administrator si SC FEMTO LASER SRL, cu sediul social in Romania, Mun. Cluj-Napoca, Str. Vasile Lupu nr. 13A,  inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/1068/2012, CIF: RO30081813, reprezentata legal de Dl. Tomi Teodor in calitate de administrator, numita in continuare “Organizator”. Campania promotionala se deruleaza cu sprijinul operatorului de marketing al Organizatorului, respectiv SEOFY AGENCY.

 Art. 2 Produse participante

La aceasta promotie participa toate ramele, lentilele externe pentru ochelari si ochelarii de soare, din stocul organizatorului sau disponibile la comanda.

 Art. 3 Perioada promotiei

Perioada de desfasurare a promotiei este 27.11.2020, ora 00:00:01 ora Romaniei – 27.11.2020, 19:59:59 ora Romaniei. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Art. 4 Regulamentul promotiei

4.1 Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a promotiei, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

  • in format electronic, prin accesarea website-ului www.ophtalens.ro
  • in urma unei solicitari scrise trimise prin e-mail la office@ophtalens.ro.

4.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

4.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile in modalitatile enumerate la Pct. 4.1. al Art. 4 din prezentul Regulament.

Art. 5 Dreptul de participare

In aceasta promotie pot participa toate persoanele fizice care doresc sa achizitioneze/plaseze o comanda de ochelari pe perioada promotiei, in oricare din punctele de lucru ale Ophtalens T, respectiv Cluj-Napoca, Bistrita si Gherla.

Art. 6 Discount-urile promotiei

In cadrul acestei promotii se va acorda discount de 40% la toate ramele, lentilele externe pentru ochelari si ochelarii de soare, din stocul organizatorului sau disponibile la comanda, tuturor persoanelor care plaseaza o comanda pe perioada promotiei, in oricare din punctele de lucru ale Ophtalens T, respectiv Cluj-Napoca, Bistrita si Gherla.

Art. 7 Mecanismul promotiei

Perioada desfasurarii promotiei este 27.11.2020, ora 00:00:01 ora Romaniei – 27.11.2020, 19:59:59 ora Romaniei. Pentru a beneficia de aceasta promotie, participantii trebuie sa achizioneze/sa plaseze o comanda care cuprinde produsele incluse in promotie

Pentru evitarea aglomerarii este indicat ca potentialii participanti sa programeze in prealabil sesiunea de consiliere in vederea achizionarii/ plasarii unei comenzi la numarul de telefon 0740 276 577 pentru punctul de lucru din Cluj-Napoca.

Art. 8 Prelucrarea datelor personale

Datele personale ale participantilor la Promotie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

8.1 Date privind operatorii de date cu caracter personal

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:  SC CABINET OFTA DR. TOMI SRL (cu datele de contact detaliate la Art. 1) si SC FEMTO LASER SRL (cu datele de contact detaliate la Art. 1)

8.2 Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Promotie vor fi prelucrate de catre Organizator in vederea: (i) organizarii si desfasurarii Promotiei; (ii) efectuarea activitatilor specifice fiecarei entitati; (iii) desfasurarii activitatilor de marketing (iv) indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Organizatorului.

8.3 Categoriile de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

Pentru participare la campanie si pentru buna desfăṣurare a ei, Organizatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal: nume ṣi prenume, data nasterii, nr. de telefon mobil, adresa de e-mail, adresa postala, Codul numeric personal (CNP), date speciale (medicale). Datele personale vor face obiectul următoarelor operaṭiuni de prelucrare: colectare, înregistrare, organizare, utilizare în scopul menṭionat, stocare, ṣtergere, conform Regulamentului de prelucrare a datelor cu caracter personal al Organizatorului, disponibil pe website-ul www.ophtalens.ro.

 8.4 Temeiul legal al prelucrarii

Temeiul legal al prelucrării este consimtamantul persoanelor vizate colectat şi stocat de Organizator, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

8.5 Drepturile participantilor faṭă de prelucrarea datelor cu caracter personal

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Organizatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi: (i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia; (ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; (iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; (iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal (v) dreptul la restrictionarea prelucrarii; (vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul; (vii) dreptul la portabilitate a datelor; (viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

8.6 Gestionarea și securitatea datelor

Organizatorul se obliga sa implementeze un nivel adecvat de securitate și proceduri fizice, electronice și administrative rezonabile pentru a proteja datele prelucarte. Politicile și procedurile privind securitatea informațiilor sunt strâns aliniate cu standardele internaționale acceptate la scară largă și sunt revizuite periodic și actualizate după cum este necesar pentru a satisface nevoile de afaceri, schimbările tehnologice, precum și cerințele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai personalului autorizat, ṣi numai pentru a-şi îndeplini sarcinile specifice, sub obligaṭia păstrării confidenṭialităṭii lor. În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, organizatorul/ii va/vor respecta toate legile în vigoare privind notificarea încălcării datelor.

8.7 Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

 Organizatorul are dreptul de a modifica prezentul Articol 8 la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata cu 24 de ore in prealabil pe site-ul Organizatorului, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

Art. 9. Responsabilitate

9.1 Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate. Participanţii se obligă, de asemenea, să pună la dispoziţia Organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, CNP, adresa, adresa de email şi numărul de telefon mobil).

Art. 10 Soluţionarea litigiilor

10.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

10.2 Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii sau a Organizatorului.

Art. 11 Intreruperea Campaniei

11.1 Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră. Forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţă sa şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

Art. 12 – Alte Clauze

12.1. Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor participantilor la aceasta promotie.

12.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile legale necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte actiuni care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.

SC CABINET OFTA DR. TOMI SRl, SC FEMTO LASER SRL

ADMINISTRATOR

TOMI TEODOR